1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Política de privadesa

 

 1. L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic ( en endavant, l’ICAVIC) és una Corporació de Dret Públic amb domicili a Vic, titular de la pàgina web http://www.icavic.cat i de la base de dades de caràcter personal generada amb les dades subministrades pels usuaris en els formularis sota titularitat de l’ICAVIC i que es proporcionen a l’espai web, sense que l’ICAVIC tingui responsabilitat sobre els formularis de tercers que s’han enllaçat a l’espai web als efectes de facilitar la informació i els tràmits als usuaris.

 2. En compliment d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), i en especial el seu article 5, el titular d’aquesta pàgina web, informa a l’USUARI, sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que l’USUARI decideixi de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a ICAVIC les dades personals que li siguin demanades a la web per a la prestació dels serveis que s’ofereixen.

 3. Així mateix s’informa a l’USUARI de la incorporació de les seves dades a un fitxer, essent el seu titular i responsable IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VIC NIF. Q0863010E, domiciliat a VIC (08500), Plaça Miquel de Clariana, 2, i que amb aquest fitxer es realitzarà un tractament automatitzat de les seves dades amb la finalitat de donar el servei col·legial que es sol·licita.

 4. L’USUARI, mitjançant la marcació a la casella corresponent en cada cas, accepta expressament i de forma lliure e inequívoca, que les seves dades personals seran tractades pel prestador per tal de realitzar les finalitats per les quals han estat facilitades. Així mateix, aquest garanteix que les dades personals que s’hagin facilitat són verdaderes i assumeix l’obligació de comunicar qualsevol modificació. En cas que les dades siguin inexactes, incomplertes o ja no siguin necessaris per la finalitat per la qual es van obtenir, l’ICAVIC les cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà.

 5. Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, ICAVIC podrà, denegar el servei concret sol·licitat.

 6. L’USUARI haurà d’omplir els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i serà responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de haver omplert amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

 7. Si vostè és menor d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis de la pàgina web.

 8. ICAVIC ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzaves necessàries per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

 9. De la mateixa forma ICAVIC, s’obliga a complir l’obligació de secret respecte de les dades contingudes en el fitxer automatitzat establerta en la legislació de protecció de dades aplicable.

 10. L’USUARI o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d’acord amb allò establert a la LOPD i demés normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita a IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VIC, Plaça Miquel de Clariana, 2, VIC (08500), en la que s’acrediti la identitat de l’USUARI.

 11. L’ICAVIC comunica als usuaris, mitjançant aquest avís, que utilitza “cookies”, quan l’USUARI navega per les diferents pantalles i pàgines de l’espai web. Les “cookies” utilitzades per ICAVIC son emmagatzemades al disc dur de l’usuari però no poden llegir les dades contingudes en aquell ni llegir els arxius de tipus “cookie” creats per altres proveïdors. No obstant, l’usuari podrà impedir la generació de “cookies” mitjançant la selecció de l’opció corresponent en el seu programa navegador d’Internet. ICAVIC utilitza “cookies” amb la finalitat de reconèixer als usuaris que s’hagin registrat i facilitar la seva navegació, alhora que proporcionen informació sobre la data i hora de l’última visita de l’usuari, mesurant alguns paràmetres de tràfic dins el propi espai web i fer una estimació de les visites rebudes, permetent a ICAVIC enfocar i ajustar els serveis que proporciona a través d’aquest espai de la forma més efectiva.

 12. Tanmateix, l’ICAVIC garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals, en cap cas, seran cedides a tercers sense sol·licitud prèvia o el consentiment exprés, informat e inequívoc, per a la cessió concreta.

 13. No obstant, l’ICAVIC podrà revelar a l’autoritat pública competent les dades personals, així com qualsevol altre informació que estigui en el seu poder o en el del seus sistemes informàtics, previ requeriment , d’acord a les disposicions legals aplicables.

 14. En el cas que l’ICAVIC presti en algun moment algun tipus de servei específic en el que determini unes previsions concretes diferents d’aquestes, en relació a la protecció de dades personals, tindrà preferència l’aplicació de les normes particulars indicades per aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d’incongruència.

Accés al registre

Aquest lloc utilitza la política de Cookies Veure política de Cookies