1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Informació general als ciutadans

 

  • Què pot solucionar un advocat/ una advocada?

Un advocat/da és aquella persona incorporada al col·legi d'advocats corresponent en qualitat d'exercent. Exerceixen llur activitat amb llibertat i independència, servint l’ interès dels destinataris i de la societat d'acord amb la capacitat i l'habilitat que determina la bona pràctica professional i acomplint les normes  establertes. 

Els advocats i advocades estan habilitats per exercir en exclusiva les activitats professionals de direcció i defensa de les parts en tota mena de processos, com també l'assessorament i el consell jurídics.

 

  • Quan és necessari recórrer a un advocat o una advocada?

En tots aquells casos en què tingui un dubte jurídic i calgui una  d'orientació. La intervenció a temps d'un advocat o una advocada pot evitar un plet o un conflicte posterior.

 

  •  Quins drets tinc davant d’un advocat o una advocada?

1.- Dret d'informació. Les advocades i els advocats hauran de mantenir informat al seu client de les següents circumstàncies:

a) De les possibles causes que puguin limitar o condicionar la seva actuació

b) De la seva col·legiació, número de col·legiat i del compliment del deure d'assegurança de responsabilitat civil professional

c) De la seva opinió tècnica sobre l'encàrrec i les seves possibilitats de resolució  del mateix, així com dels costos i despeses previsibles

d) De les actuacions i resultats que es vagin produint

e) Del cost previsible de la intervenció de la seva advocada i del seu advocat, es pot obtenir pressupost previ, a pactar per escrit els honoraris de l'encàrrec, a obtenir minuta detallada dels serveis professionals prestats i a la correcta liquidació de les quantitats lliurades a compte.

2.- Dret a una prestació professional: En el desenvolupament de les seves funcions, les advocades i els advocats s'ajustaran a les exigències tècniques, deontològiques i de bones pràctiques ajustades a la tutela jurídica de cada assumpte, i realitzaran diligentment totes aquelles activitats que els imposi la defensa de l'afer confiat, i evitar que els actes legítims de renúncia a l'encàrrec o substitució de lletrat per vènia puguin provocar indefensió.

3.-  Dret a la reclamació per deficient prestació dels serveis professionals: L'usuari té dret a reclamar pels possibles perjudicis ocasionats per una mala prestació dels serveis professionals o per un incorrecte comportament ètic del professional contractat,  davant de la jurisdicció ordinària o, bé davant el Col·legi professional, sent compatibles les dues actuacions.

 

  •  Com puc contactar amb un advocat o advocada?

Advocat o advocada de lliure designació, Pot utlitzar el CERCADOR D'ADVOCATS a la nostra web.

Advocat o advocada amb el benefici de justícia gratuïta. (consultar a la web. Justícia gratuïta).

 

 

Accés al registre

Aquest lloc utilitza la política de Cookies Veure política de Cookies