1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Deontologia - Honoraris

 

COMISSIÓ DE DEONTOLOGIA

El Codi Deontològic aprovat pel ple del Consell General de l’Advocacia Espanyola, de 30 de juny de 2000, estableix en el seu preàmbul, que l’advocat ha de tenir sempre present l’alta funció que la societat li confia, que suposa la defensa efectiva dels drets individuals i col·lectius, essent el reconeixement i respecte d’aquest l’espina dorsal del propi Estat de Dret. L’Advocat, per tant, està obligat a respectar els principis ètics i deontològics de la professió, havent d’estar presidida la seva actuació professional per l’honradesa, la rectitud, la lleialtat i la diligència, resultant per a això indispensable preservar la independència i els drets de l’advocat, inherents a la seva funció social.

La Comissió de Deontologia de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, adquireix, entre altres, el compromís de vetllar per la recta aplicació i compliment d’aquest codi, adaptant-lo a les normes específiques del nostre àmbit territorial, divulgant-lo, i garantitzant una bona aplicació del mateix.

>> Descarregar NORMATIVA DE L'ADVOCACIA CATALANA

 

COMISSIÓ D’HONORARIS

En aquest espai, els hi adjuntem la informació relacionada amb els honoraris professionals de l’advocacia, la normativa i els criteris orientadors.

Així mateix, els informem de les funcions i objectius de la Comissió d’Honoraris que són bàsicament la resolució dels expedients d’impugnacions de minutes per excessives que ens fan arribar els Òrgans Judicials en les taxacions de costes.

Amb la voluntat de reduir el nombre d’impugnació de minutes en les Taxacions de Costes, el col•legi ha acordat oferir als companys un servei de MEDIACIÓ que pot fer innecessària la Taxació, i que consisteix:

1er. Que un dels advocats proposi al Col·legi de sotmetre a informe vinculant la minuta d’honoraris que es pretén.
2on. Que la referida intervenció col·legial sigui acceptada per escrit per ambdós lletrats, i es sotmetin al seu resultat.
3er. Només en el cas que ambdós lletrats acceptin la intervenció col·legial es durà a terme, i en aquest moment hauran de satisfer una única tarifa de 40 €, import uniforme sigui quina sigui la quantitat de la minuta.

Òbviament, s’escoltarà els raonaments de cada lletrat en allò que consideri oportú, tant en defensa de la minuta, com en impugnació de la mateixa.

Els que hi estigueu interessats, cal que demaneu hora al Col·legi d’Advocats de Vic (93 889 33 43), o hi feu arribar un escrit demanant la mediació i, en el seu cas, la còpia de la minuta, junt amb totes les dades que tot seguit us demanin, molt en especial el nom de l’advocat contrari.

Els criteris d'honoraris vigents del Col·legi d'Advocats de Vic (2010)  els trobareu a la zona privada de la web.

 

 

Accés al registre

Aquest lloc utilitza la política de Cookies Veure política de Cookies