1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Estatuts i normativa col·legial

 

NORMATIVA ICAVIC

Estatuts Col·legi d'Advocats de Vic (2016)

 

NORMATIVA COL·LEGIAL

» Normativa de l’Advocacia Catalana. DOGC núm. 5354 de 6 d'abril de 2009

» Modificació de l’article 40 de la Normativa de l’Advocacia Catalana. DOGC núm. 5821 de 18 de febrer de 2011

» Reglament per a l’homologació de les pràctiques d’iniciació a la professió d’advocat i de les escoles de pràctica jurídica. DOGC núm. 4310 de 27 de gener de 2005

» Estatut General de l'Advocacia Espanyola. Reial Decret 658/2001, de 22 de juny

» Codi Deontològic, adaptat al nou Estatut General de l'Advocacia Espanyola, aprovat per Reial Decret 658/201, de 22 de juny

» Reglament de procediment disciplinari, aprovat en el ple del CGAE de 27 de febrer de 2009 la data d'entrada en vigor l'1 de juny de 2009

 

NORMATIVA CATALANA

 

»  Llei 7/2006, de 31 de maig , de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

» Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (Capítol 6, serveis professionals)

» Decret 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d'assistència jurídica gratuïta, regulació del procediment per al reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta i de la subvenció per a les actuacions professionals dels advocats i procuradors a Catalunya

 

NORMATIVA ESTATAL

 

» Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals

» Addenda// Modificació de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals.

» Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici

» Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (Llei Òmnibus)

» Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals

» Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals

» Reial Decret 1331/2006, de 17 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels advocats que presten serveis en despatxos d’advocats, individuals o col·lectius

» Reial Decret 936/2001 de Transposició de la Directiva 98/5, de 3 d'agost, que regula l'exercici permanent a Espanya de la professió d'advocat amb títol professional obtingut a un altre estat membre de la Unió Europea.

» RD 775/2011, de 3 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals

» Llei 1/1996, de 10 de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta

 

NORMATIVA EUROPEA

 

» Codi Deontològic del Consell dels Col·legis d'Advocats de la Comunitat Europea, de 31 de gener de 2008

» Directiva 89/48/CEE del Consell, relativa a un sistema general de reconeixement dels títols d'ensenyament superior que sancionen formacions professionals d'una durada mínima de tres anys, DG. L 19, de 24.1.1989

» Directiva 98/5/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer, destinada a facilitar l'exercici permanent de la professió d'advocat en un Estat membre diferent d'aquell en el qual s'hagi obtingut el títol, DOUE núm. 77, de 14.3.1998

» Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del  Consell de 12 de desembre de 2006 relativa als serveis al mercat interior

 

 

Accés al registre

Aquest lloc utilitza la política de Cookies Veure política de Cookies