1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Presentació

 
D’acord amb l’art.1 dels seus Estatuts, el Col·legi d’Advocats de Vic és una corporació de dret públic de caràcter professional amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats:

1. El Col·legi té com a finalitat essencial vetllar perquè l'actuació dels advocats respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l'exercici de l’advocacia, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió. També té com a finalitat l’ordenació, la representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals, així com la consecució d’objectius comuns en benefici de les persones col·legiades i de la promoció i la defensa dels drets humans.

2. En la seva condició de corporació de dret públic el Col·legi està subjecte al règim de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques pel que fa a l'exercici de les funcions públiques que li atribueix la llei.

 

Aquest lloc utilitza la política de Cookies Veure política de Cookies