1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Incorporacions d'advocats procedents d'altres col·legis

 

La sol·licitud és per a les persones que estan col·legiades en un altre Col·legi d’Advocats i sol·liciten la inscripció en el Col·legi d’Advocats de Vic com a exercents o no exercents.

 

INCORPORACIÓ D’ADVOCATS PROCEDENTS D’ALTRES COL·LEGIS
  EXERCENT                                           NO EXERCENT
Formularis a presentar

Documentació
 • Fotocòpia del DNI vigent.
 • Fotografia personal mides carnet.
 • Certificat del Col·legi de procedència.
 • Certificat del CGAE. *Certificat del Consell (només advocats de Catalunya).
 • Justificant de pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.
 • Alta censal a l’Agència Tributària (model 036 o 037).
 • Justificant d’alta a règim de previsió social:

- Exercici per compte propi:

Alta RETA (www.seg-social.es)

Mutua dels Advocats de Catalunya (www.altermutua.com 932.077.775)

Mutualidad de la Abogacía (www.mutualidadabogacia.com 934.961.880)

-Per compte aliè:

Alta Seguretat Social (www.seg-social.es)

Contracte laboral o declaració jurada.

 • Fotocòpia del DNI vigent.
 • Fotografia personal mides carnet.
 • Certificat del Col·legi de procedència.
 • Certificat del CGAE.
 • Certificat del Consell (només advocats de Catalunya).
 • Imprès de LORTAD (cessió de dades personals).
 • Declaració de tenir residència dins la demarcació del Col·legi de Vic.
Taxes d'incorporació
 • Drets incorporació: 500,00
 • Quota col·legial trimestre en curs: 159,09 (resident)
 • Quota col·legial trimestre en curs: 141,81  (no resident)
 • Drets incorporació: 500,00
 • Quota col·legial: 125,94 (residents)
 • Quota col·legial: 125,94 (no residents)

 

 

Quotes actualitzades

a 01/01/2018

Exercents Resident

Exercents No Residents

No exercents Residents

No exercents No residents

 

Anual

Trimestral

Anual

Trimestral

Anual

Anual

CICAC

30,00

7,50

30,00

7,50

30,00

30,00

CGAE

39,13

9,78

---

---

39,13

---

ICAVIC

567,24

141,81

567,24

141,81

56,81

61,56

TOTAL

636,37

159,09

599,24

149,31

125,94

91,56

Accés al registre

Aquest lloc utilitza la política de Cookies Veure política de Cookies