1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Incorporació per primera vegada al Col·legi d'Advocats

 

La sol·licitud és per les persones que s’incorporen per primera vegada a un Col·legi d’Advocats amb títol de llicenciat en dret o equivalent, segons la legislació vigent, obtingut a l’Estat espanyol, i poden incorporar-se:

- En exercici: a advocats per exercir professionalment, per compte propi o de tercer, la direcció o la defensa de les parts en tota classe de processos o l’assessorament i el consell jurídic.

- Sense exercici: s’incorporen al Col·legi sense intenció d’exercir l’advocacia, sinó de gaudir dels altres drets inherents a la condició de la persona col·legiada.

 

INCORPORACIÓ PER PRIMERA VEGADA AL COL·LEGI D’ADVOCATS
  EXERCENT NO EXERCENT

Formularis

a presentarDocumentació a presentar
 • Original i còpia del títol de llicenciat en dret o equivalent.
 • Fotocòpia del DNI vigent.
 • Fotografia personal mides carnet.
 • Certificat de penals. (www.mjusticia.es 913.904.500 model 790)
 • Alta censal a l'Agència Tributària (model 036 o 037) 
 • Justificant d’alta a règim de previsió social:

- Exercici per compte propi:

Alta RETA (www.seg-social.es)

Mutua dels Advocats de Catalunya (www.altermutua.com 932.077.775)

Mutualidad de la Abogacía (www.mutualidadabogacia.com 934961880 )

-Per compte aliè:

Alta Seguretat Social (www.seg-social.es)

Contracte laboral o declaració jurada. 

 

 • Original i còpia del títol de llicenciat en dret o equivalent. Fotocòpia del DNI vigent.
 • Fotografia personal mides carnet.
 • Certificat de penals (www.mjusticia.es 913.904.500 model 790)
Taxes
 • Drets incorporació: 500,00
 • Quota incorporació CGAE: 165,95
 • Quota col·legial trimestre en curs: 159,09
 • Pòlissa de responsabilitat Civil:298,00
 • Drets incorporació: 500,00.
 • Quota incorporació CGAE: 101,58
 • Quota col·legial  per curs: 125,94

 

Quotes actualitzades

a 01/01/2018

Exercents Resident

Exercents No Residents

No exercents Residents

No exercents No residents

 

Anual

Trimestral

Anual

Trimestral

Anual

Anual

CICAC

30,00

7,50 30,00 7,50 30,00 30,00

CGAE

39,13

9,78

---

---

39,13

---

ICAVIC 567,24 141,81 567,24 141,81

56,81

61,56

TOTAL

636,37 159,09 597,24 149,31 125,94 91,56

 

Accés al registre

Aquest lloc utilitza la política de Cookies Veure política de Cookies