1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Incorporació d'advocats no comunitaris

 

 La sol·licitud va dirigida a les persones provinents d’un estat no integrat a la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu que, prèvia homologació del seu títol obtingut en l’estat d’origen, estan en possessió del títol que els habilita per a l’exercici de l’advocacia en els termes establerts en la legislació vigent i s’incorporen en el Col·legi d’Advocats segons la modalitat de:

 • En exercici: a  advocats per exercir professionalment, per compte propi o per compte d'altri, la direcció o la defensa de les parts en tota classe de processos o l’assessorament i el consell jurídic.
 • Sense exercici: s’incorporen al col·legi sense intenció d’exercir l’advocacia, sinó de gaudir dels altres drets inherents a la condició de la persona col·legiada.

 

INCORPORACIÓ D’ADVOCATS NO COMUNITARIS
  EXERCENT                              NO EXERCENT
Formularis a presentar

Documentació

Original i fotocòpia de la Dispensa de Nacionalitat [Ministeri de Justícia 913.902.178, http://www.mjusticia.es/ ].

Original i fotocòpia de l’homologació del Títol [Ministeri d’Educació 902.218.500; www.mec.es / Ministeri de Justicia 913.904.500; http://www.mjusticia.es/

Original i còpia del títol de llicenciat en dret o equivalent.

Certificat de penals. (www.mjusticia.es 913.904.500 model 790) 

Fotografia personal mides carnet.

Fotocòpia del passaport o permís de residència.

Alta censal a l'Agència Tributària (model 036 o 037) 

Justificant d’alta a règim de previsió social:

- Exercici per compte propi:

Alta RETA (www.seg-social.es)

Mutua dels Advocats de Catalunya (www.altermutua.com 932.077.775) .

Mutualidad de la Abogacía (www.mutualidadabogacia.com 934.961.880)

-Per compte aliè:

Alta Seguretat Social (www.seg-social.es)

Contracte laboral o declaració jurada.  

 

Original i fotocòpia de la Dispensa de Nacionalitat [Ministeri de Justícia 913.902.178, www.mjusticia.es ]. 

Original i fotocòpia de l’homologació del Títol [Ministeri d’Educació 902.218.500; www.mec.es / Ministeri de Justicia 913.904.500; www.mjusticia.es ]

Original i còpia del títol de llicenciat en dret o equivalent.  

Certificat de penals. (www.mjusticia.es 913.904.500 model 790)

Fotografia personal mides carnet.

Fotocòpia del passaport o permís de residència. 

 

Taxes
 • Drets incorporació: 500,00
 • Quota incorporació CGAE: 165,95
 • Quota col·legial trimestre en curs: 159,09
 • Pòlissa de responsabilitat Civil:298,00
 • Drets incorporació: 500,00
 • Quota incorporació CGAE: 101,58
 • Quota col·legial trimestre en curs: 125,94

 

Quotes actualitzades

a 01/01/2018

Exercents Resident

Exercents No Residents

No exercents Residents

No exercents No residents

 

Anual

Trimestral

Anual

Trimestral

Anual

Anual

CICAC

30,00

7,50 30,00 7,50 30,00 30,00

CGAE

39,13

9,78

---

---

39,13

---

ICAVIC

567,24

141,81 567,24 141,81

56,81

61,56

TOTAL

636,37

159,09 597,24 149,31 125,94 91,56

 

 

 

Accés al registre

Aquest lloc utilitza la política de Cookies Veure política de Cookies