1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Incorporació d'advocats comunitaris

 

La sol·licitud va dirigida a persones provinents d’un Estat de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu, que prèviament han obtingut l’homologació del seu títol obtingut en l’Estat d’origen, estan en possessió del títol que les habilita per a l’exercici de l’advocacia segons la legislació vigent, i poden incorporar-se:

 • En exercici: a advocats per exercir professionalment, per compte propi o de tercer, la direcció o la defensa de les parts en tota classe de processos o l’assessorament i el consell jurídic.
 • Sense exercici: s’incorporen al col·legi sense intenció d’exercir l’advocacia, sinó de gaudir dels altres drets inherents a la condició de la persona col·legiada.

 

INCORPORACIÓ D’ADVOCATS COMUNITARIS
  EXERCENT                               NO EXERCENT
Formularis a presentar

Documentació

a presentar
 

Original i fotocòpia de l’homologació del Títol [Ministeri d’Educació 902.218.500; www.mec.es / Ministeri de Justicia 913.904.500; http://www.mjusticia.es/ ]

Original i còpia del títol de llicenciat en dret o equivalent.

Certificat de penals del país de residència.

Fotografia personal mides carnet.

Fotocòpia del passaport o permís de residència.

Certificat d’inscripció davant l’autoritat competent de l’estat membre d’origen acreditativa de que el lletrat és un professional de l’advocacia.Tramitar l'alta censal a l'oficina de l'Agència Tributària que correspongui.

Justificant d’alta a règim de previsió social:

- Exercici per compte propi:

Alta RETA (www.seg-social.es)

Mutua dels Advocats de Catalunya (www.altermutua.com 932.077.775) .

Mutualidad de la Abogacía (www.mutualidadabogacia.com 934.961.880)

-Per compte aliè:

Alta Seguretat Social (www.seg-social.es)

còpia del contracte laboral com a advocat.

 Original i fotocòpia de l’homologació del Títol [Ministeri d’Educació 902.218.500; www.mec.es / Ministeri de Justicia 913.904.500; http://www.mjusticia.es/ ]

Original i còpia del títol de llicenciat en dret o equivalent.

Certificat de penals del país de residència.

Fotografia personal mides carnet.

Fotocòpia del passaport o permís de residència.

Certificat d’inscripció davant l’autoritat competent de l’Estat membre d’origen acreditativa de que el lletrat és un professional de l’advocacia.

 

 

 

Taxes
 • Drets incorporació: 500,00
 • Quota incorporació CGAE: 165,95
 • Quota col·legial trimestre en curs: 159,09
 • Pòlissa de responsabilitat civil:298,00
 • Drets incorporació: 500,00
 • Quota incorporació CGAE: 101,58
 • Quota col·legial trimestre en curs: 125,94

 

 

Quotes actualitzades

a 01/01/2018

Exercents Resident

Exercents No Residents

No exercents Residents

No exercents No residents

 

Anual

Trimestral

Anual

Trimestral

Anual

Anual

CICAC

30,00

7,50

30,00

7,50

30,00

30,00

CGAE

39,13

9,78

---

---

39,13

---

ICAVIC

567,24

141,81

567,24

141,81

56,81

61,56

TOTAL

636,37

159,09

597,24

149,31

125,94

91,56

 

Accés al registre

Aquest lloc utilitza la política de Cookies Veure política de Cookies